فوراور ایموبلند

745,800 تومان

مکمل غذایی جهت ارتقای
سیستم ایمنی بدن
این مکمل حمایتی و همه جانبه دارای ویژگی های  لاکتوفرین، ،)fructooligosaccharides (FOSو روی است. ترکیب D، C و قارچ، ویتامین maitakeهم افزایی مواد مغذی اساسی و ترکیبات گیاهی طبیعی برای حفظ عملکرد سیستم ایمنی بدن بسیار قارچ محبوب ژاپنی، ،Maitake . مفید و موثر است نشان داده شده است که می تواند توانایی سلول های ایمنی بدن و افزایش پاسخ ایمنی بدن بسیار را افزایش دهد. زندگی به سرعت در گذر است و ما نمی توانیم از سرعت گذر زمان بکاهیم. پس بايد از سیستم ایمنی بدن حمایت کنیم.