فوراور اولترا لایت (طعم شکلات)

990,000 تومان

مکمل غذایی لایت اولترا فوراور
)همراه با آمینوتئین(** این محصول پروتئینی دارای دو طعم طبیعی وانیل و شکلاتاست. دو بار مصرف روزانه فوراِور لايت اولترا كه طبق دستورالعمل، با شير فاقد چربى آماده مى شود، صد درصد ويتامين ها و مواد معدنى و مغذى مورد نياز مصرف روزانه هر فرد )طبقجدول اطلاعات تكميلى محصول( را تامين مى كند. فوراِورلايت اولترا، ۱۸ آمينو اسيد مهم، از جمله آمينو اسيدهاى پايه اى و غير پايه اى و مشتقات زنجيره اى آنها را تامين مى نماید.به علاوه، فوراِور لايت اولترا، بخش مهمى از برنامه كلین ۹ نيزهست. اين محصول به شما امكان مى دهد تا خودتان مسيرسلامتى تان را تع يين كنيد و به شيوه اى موثر و پايدار، مديريت وزن تان را در دست بگيريد

دسته: